MENU

  • Rusicka Lecnim - plakat wystawy

  • Dawid Szafrański - plakat wystawy

Wystawy

XX lecie Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp.

Galeria BWA

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp.

 

12 czerwca (piątek) godz. 12.00

 

wystawa czynna do 5.07.2015

 

Społeczność Liceum Plastycznego w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza wszystkich sympatyków na wernisaż wystawy z okazji XX-lecia Szkoły, który odbędzie się  19 czerwca 2015 roku w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wlkp., ul. Pomorska 73.

Wystawa potrwa do 5 lipca 2015 r.
Zapraszamy!

 

HISTORIA SZKOŁY

 

              Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp., rozpoczęło swoją działalność 1 września 1994 roku. Utworzenie takiej szkoły było zwieńczeniem wieloletnich starań i postulatów środowisk kulturalnych miasta i regionu gorzowskiego. Odpowiadała potrzebom licznej grupy utalentowanej artystycznie młodzieży, zainteresowanej taką formą edukacji. Inicjatywa powołania Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp. (od roku 2000 Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp.) spotkała się z pełną aprobatą władz samorządowych miasta, a program działalności łączącej edukację zawodową i ogólnokształcącą w publicznej szkole artystycznej II stopnia, zyskał akceptację Ministerstwa Kultury i Sztuki sprawującego nadzór pedagogiczny nad gorzowskim Liceum.

              Misję zorganizowania PLSP władze miasta powierzyły znanej gorzowskiej malarce, doświadczonej animatorce ruchu artystycznego, mgr Klarze Rawicz – Lipińskiej. To ona była jednym z inicjatorów powstania takiej szkoły i to na niej spoczął obowiązek przygotowania bazy dydaktycznej szkoły. Do jej zadań należało również zapewnienie odpowiedniej kadry nauczycieli przedmiotów artystycznych, zawodowych i ogólnokształcących oraz przeprowadzenie naboru uczniów do klasy pierwszej.

              Wszystkie te prace wymagające szybkiego tempa i organizacyjnej sprawności zakończyły się powodzeniem. Było to możliwe dzięki licznej grupie kreatorów wspierających starania Klary Rawicz – Lipińskiej, a wśród nich naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki UM p. Janusza Słowika, dyrektora Wydziału Kultury UW p. Janusza Dreczki i pracownika tego wydziału p. Leszka Bończuka, przedstawicieli Zarządu Miasta Gorzowa, władz oświatowych oraz środowisk artystycznych miasta i regionu.

              Bazą szkoły stał się obiekt po byłym przedszkolu przy ulicy Bema 1. Z budżetu miasta wyasygnowane zostały środki finansowe na przystosowanie budynku i wyposażenie pracowni dydaktycznych. Środki te wsparła dotacja Urzędu Wojewódzkiego. Funkcję dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych objęła p. Klara Rawicz – Lipińska, a ceremonia otwarcia placówki odbyła się 1 września 1994 r. Naukę w klasie pierwszej rozpoczęło wówczas 31 uczniów. Obowiązek wychowawcy tego „historycznego” pierwszego rocznika przyjął znany gorzowski rzeźbiarz Zbigniew Nawrocki. Grono nauczycielskie tworzące pierwszą Radę Pedagogiczną liczyło wtedy 16 osób.  Ważnym zdarzeniem integrującym zespół uczniów klasy pierwszej i grono pedagogiczne stał się wtedy pierwszy plener w Lubniewicach zorganizowany przez szkołę już po 3 tygodniach nauki, w dn. 23-25 września 1994 r. 8 października 1994 r.  Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych stało się gospodarzem wojewódzkiej inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego. Związaną z tą uroczystością wizytę władz ministerialnych oraz gorzowskich włodarzy, przyjęto w szkole jako zaszczyt i zobowiązanie. W roku 1996 dyrektor szkoły Klara Rawicz Lipińska powierzyła funkcję swojego zastępcy p. Iwonie Głowackiej – nauczycielowi matematyki.

                Okres 20 lat działalności Liceum to czas systematycznego zdobywania doświadczeń, rozwijania i doskonalenia oferty edukacyjnej, podnoszenia efektów kształcenia, dbałości o dobrą opinię i wysoką rangę szkoły w środowisku. Służyły tym celom: szkolenia wewnętrzne rady pedagogicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych - cała kadra uzyskała stopień nauczycieli dyplomowanych, uczestnictwo w różnych formach doskonalenia metodyki pracy z utalentowaną młodzieżą. Liceum Plastyczne od początku istnienia zdobyło sobie opinię szkoły szanującej tradycję, a zarazem otwartej na pedagogiczne innowacje, eksperymenty, szkoły ciekawej, czego potwierdzeniem był coroczny nabór nowych uczniów pomimo postępującego niżu demograficznego.

            Na przestrzeni minionego 20 – lecia dokonało się w Liceum szereg zamian organizacyjnych i programowych. Nie oznaczały one jednak zerwania z dotychczasowymi doświadczeniami ale ich twórczą kontynuację. Reforma systemu oświatowego z 2000 roku wprowadziła 4 – letni cykl nauczania. Zmieniła się nazwa szkoły z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na Liceum Plastyczne w Gorzowie Wlkp. Profilem zawodowym szkoły stało się kształcenie o specjalności: reklama wizualna, a od 2015 roku techniki graficzne – specjalizacja projektowanie graficzne. Zmiany te pozwalają naszym absolwentom na skuteczniejsze sprostanie wymaganiom współczesnego rynku pracy. Z końcem 2004 r. na emeryturę odeszła  najbardziej zasłużona dla Liceum, jego inicjatorka, organizatorka oraz pierwsza PANI DYREKTOR szkoły – Klara Rawicz Lipińska. Była osobą kochaną przez młodzież za swoje „matczyne serce” oraz  twórcze pasje i pomysły, budzące uznanie wśród pracowników. Jej obowiązki przejęła NOWA PANI DYREKTOR – Iwona Głowacka – dotychczasowa zastępczyni dyrektora szkoły. Okazało się, że i tym razem NOWA – oznaczało twórczą kontynuację. Pani Iwona Głowacka szybko zdobyła nasze serca i umysły: wielkim talentem organizacyjnym, rzeczowością, konkretnością decyzji, otwartością umysłu – a tak w ogóle w poprzednim wcieleniu musiała być artystką … . Zastępcą dyrektora został p. Jan Potocki – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Z początkowej kadry nauczycielskiej z 1994 r. pozostała już tylko czwórka: p. Beata Broniarek – nauczyciel reklamy wizualnej, p. Danuta Śleziak – nauczyciel historii sztuki, p. Zbigniew Nawrocki – nauczyciel rzeźby i p. Jan Potocki. I tym razem termin NOWI oznacza jednak, że w szkole nadal pracują pedagodzy oddani swoim wychowankom, nauczyciele o bogatej wiedzy i doświadczeniu, prawdziwe autorytety dla młodych adeptów sztuk plastycznych. Wielu z nich to uznane w środowisku osobowości artystyczne. Przygotowując się do wprowadzenia „Nowej Matury” w Liceum zmodyfikowano wewnętrzny system oceniania, rezygnując z ocen tradycyjnych na rzecz systemu punktowego i stosując innowacyjne kryteria pracy uczniów. NOWE ocenianie pozwoliło nam na skuteczniejszą realizację idei głównej szkoły: „wychowanie do aktywności własnej” czyli samodzielności, zaradności, przedsiębiorczości, samodyscypliny, aby łagodzić szkolny stres i czynić atmosferę szkoły przyjaznej, życzliwej i partnerskiej.

               Największą naszą chlubą pozostaje jednak coraz liczniejsze grono absolwentów szkoły z wysoką oceną prac dyplomowych i pomyślnie zdaną maturą. Piętnaście roczników młodej „plastycznej” kadry uzyskało kwalifikacje zawodowe, a zdecydowana większość 487 maturzystów zdała egzaminy wstępne na studia wyższe. Wielu ukończyło je z powodzeniem, wielu wróciło z dyplomami do Gorzowa Wlkp. Liceum Plastyczne dumne jest z coraz liczniejszej grupy swoich absolwentów uczestniczących w życiu kulturalnym miasta i regionu, których nazwiska pojawiają się na plakatach anonsujących  wystawy ich dorobku twórczego lub koncerty. Są wśród nich m. in.: Marek Elsner, Agnieszka Kowalska, Tomasz Kalitko, Krzysztof Matuszak, Beata Stanek, Dawid Szafrański, Monika Szalczyńska, Katarzyna Malinowska, Błażej Król. Szkoła może szczycić się także licznym gronem uczniów, których sukcesem stało się uzyskanie stypendiów twórczych. Stypendystą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego został Bartosz Makowczyński - absolwent z 2000 r. – utalentowany fotografik, stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego uzyskali: Ewa Piechocka (2013) i Łukasz Grabowski (2014). W gronie wyróżnionych są także stypendyści Prezesa Rady Ministrów: Ewa Dobrowolska (1999), Barbara Sylwanowicz (2000), Małgorzata Malicka (2001), Katarzyna Malinowska  (2003, 2004, 2005), Ewa Czarnecka (2006), Daria Bokszczanin (2007), Agata Guzik (2008), Aleksandra Więckowska (2009, 2010, 2011, 2012), Hanna Krawczyk (2013, 2014), Igor Kopa (2015). Wielu naszych absolwentów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Są to m.in. Jagoda Karłowska, Błażej Król, Michał Łach, Piotr Łakomy, Krzysztof Matuszak, Tomasz Wlaźlak, Ewa Piechocka, Michał Strychowski, Łukasz Trzeciak. Wielu absolwentów zaznaczyło swoją obecność w 20 – letniej historii szkoły zdobywaniem cennych nagród i wyróżnień na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach i przeglądach plastycznych.

                 Od 20 lat Liceum Plastyczne pozostaje wierne misji kształcenia twórczych ludzi swojego środowiska, daje im szanse rozwijania uzdolnień i nabytych w szkole umiejętności. Stara się sprostać pokładanym w niej w chwili powołania nadziejom.


wróć