MENU

O nas

                      

Ochrona danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73, 66-400 Gorzów Wlkp., http://www.mosart.pl/, reprezentowany przez Dyrektora email: info@mosart.pl

2.    Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Sylwia Grajda, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@mosart.pl

3.    Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji zawartych umów, w celach marketingowych, w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, firmy współpracujące z Administratorem w zakresie działalności Administratora.

6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii, prawo do żądania sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

12.    Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.