MENU

Wystawy

ANIMA MUNDI

29.10.2022

16:00
otwarcie wystawy
Janine Eisenächer
SONIC RELATIONSCAPES

Terminal08, ul. Grobla 15, Gorzów
wystawa czynna do 2 grudnia

19:00
performansy audio
Janine Eisenächer, Doing sounds with things #1
Julia Cremers, Our Nature
JD Zazie, Memory Loss

Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73, Gorzów


ANIMA MUNDI to międzynarodowy projekt oparty na współpracy i wymianie doświadczeń w obszarze sztuki dźwięku, poruszającej problemy ekologii i zrównoważonego rozwoju. Do współpracy zostały zaproszone galerie, pracownie i wytwórnie z Niemiec, Irlandii i Polski.

Specyfika sztuki opartej na dźwięku polega na silnym powiązaniu z otoczeniem. Realizacje akustyczne wymagają przestrzeni. Z racji tego, że artyści bardzo często wykonują nagrania i działania terenowe w przyrodzie, tkance miejskiej bądź architekturze, nabiera znaczenia ich relacyjny charakter. Dominują tematy stosunku człowieka do otoczenia – zarówno interakcji międzyludzkich, kształtowania wspólnej przestrzeni jak i dbałości o naturę. Wrażliwość dźwiękowa staje się punktem wyjścia do głębszego rozumienia naszego współistnienia.

Na pierwszym spotkaniu zostaną zaprezentowane artystki z dwóch berlińskich galerii - Errant Sound i Liebig12, które specjalizują się w sztuce dźwięku.

Errant Sound poświęca się eksperymentom w zakresie sztuk związanych z dźwiękiem, w tym instalacjami, performansem, badaniami terenowymi, głosem, radiem i działaniami w przestrzeni. Poprzez wystawy, prezentacje, wydarzenia, rezydencje i warsztaty, Errant Sound kładzie nacisk na zaangażowanie w proces i dialog, zachęcając do dynamicznego i zróżnicowanego podejścia do sztuk dźwiękowych. Inicjatywa jest zarządzana i rozwijana przez grupę złożoną z artystów, badaczy, kuratorów i pisarzy skupiających się na badaniach sonicznych i praktykach dźwiękowych.
errantsound.net

Liebig12 to inicjatywa w centrum Berlina Friedrichshain powołana w 2011 roku i prowadzona przez Allegrę Solitude we współpracy z licznymi i różnorodnymi lokalnymi i międzynarodowymi aktorami. Zainspirowany empirycznym podejściem, Liebig12 działa jako interdyscyplinarne laboratorium zachęcające do wymiany pomiędzy artystami, kuratorami, badaczami, aktywistami kulturalnymi i podróżnikami.
liebig12.net


Wystawa

Janine Eisenächer, Sonic Relationscapes

Na swojej pierwszej indywidualnej wystawie artystka performatywna i dźwiękowa Janine Eisenächer prezentuje dwie prace, które badają różnorodne relacje i uwikłania współistniejące pomiędzy nami jako istotami ludzkimi a otaczającymi nas rzeczami nie-ludzkimi. Skupiając się na wszystkich obecnych wokół dźwiękowych materialnościach, artystka bada w szczególności, jak odnosimy się do naszego otoczenia poprzez dźwięk i słuchanie. Zainspirowany terminem "relationscape" Erin Manning, Janine Eisenächer podkreśla znaczenie naszych ruchów - fizycznych, emocjonalnych i mentalnych - oraz działań w tym procesie współpracy, które zawsze są wyrazem istniejących i powstających nowych relacji.

W 4-kanałowej instalacji dźwiękowej MOVING through/with SOUND. Pt. 1: Cycling (2022) artystka zaprasza słuchaczy do zanurzenia się w dźwiękowym pejzażu swojej rowerowej podróży przez apulijskie góry Gargano. Specyficzna interakcja pomiędzy ruchami artystki, jej rowerem, temperaturą i wiatrem, przebiegiem trasy, krajobrazem i różnymi rodzajami betonu staje się tutaj słyszalna jako jedno wielozmysłowe, wielodźwiękowe ciało.

W Sounding Things (2022), instalacji dźwiękowej site-specific stworzonej dla Terminala 08, Eisenächer zaprasza odwiedzających do wędrówki przez krajobraz z rzeczami opartymi na dźwiękowo-praktycznych działaniach, które wykonała z nimi w przestrzeni. Nagrane dźwięki tych działań są słyszalne w 4-kanałowej instalacji dźwiękowej, która aktywuje i otwiera przestrzeń na słuchanie i wyobrażanie sobie, co mogło się tam wydarzyć.

 


Performansy

Janine Eisenächer, Doing sounds with things #1
W swojej serii performance'ów badawczych Doing sounds with things Janine Eisenächer bada możliwości współistnienia i współtworzenia, "bycia-z" (Donna Haraway) rzeczy poprzez dźwięk, wzrok i dotyk. Rozumie ona obecne rzeczy nie jako funkcjonalne obiekty, ale jako rzeczy i materie, z którymi żyjemy i których słuchamy, które mają swoją własną agencję i obecność, swoje specyficzne materialne właściwości, historie i opory. W Doing sounds with things #1 artystka angażuje się w rzeczywiste spotkania z tymi rzeczami w sposób opiekuńczy, a może nawet konfliktowy. Performance jest żywą sytuacją współdziałania i budowania wspólnoty poprzez przeprowadzanie z nimi praktyk soniczno-przestrzennych. Eksperymentując i bawiąc się tworzeniem dźwiękowych "figur strunowych" (Haraway), Eisenächer podkreśla ogólnie wielo- i międzysensoryczne procesy ludzkiego (między-) działania i percepcji, włączając w to nasze pragnienia i wyobrażenia, a w szczególności podkreśla znaczenie dźwiękowo-taktycznych i słuchowych praktyk, doświadczeń i wiedzy w sztuce i życiu codziennym dla naszego tworzenia świata.

Julia Cremers, Our Nature
Spektakl audiowizualny Our Nature, pokazuje sceny z historycznie ważnych miejsc w Grecji, Bułgarii, Rumunii i Polsce. Pozbawione jakiejkolwiek narracji, która mogłaby kontekstualizować znaczenie pokazywanych zabytków, obrazy te podkreślają ideę ruiny i utraty. Główny bohater, ubrany w stary wojskowy kostium, częściowo potęguje to katastroficzne wrażenie. Jednak z perspektywy teraźniejszości wyraźnie poszukuje on sensu.

JD Zazie, Memory Loss
Memory Loss to muzyczna fantazja na temat tego, jak rozpad przechowywanych danych wpływa na codzienne doświadczenie. Stworzona na bazie własnych nagrań elektromagnetycznych dźwięków HD, uszkodzonych danych audio i nagrań terenowych. Praca ta jest refleksją nad tym, jak sam proces gromadzenia i przechowywania informacji zawiera w sobie ideę utraty.


Janine Eisenächer (*1983) jest niemiecką artystką performatywną i dźwiękową, kuratorką, badaczką i aktywistką klimatyczną mieszkająca w Berlinie. Tworzy performanse solo, w duecie i w grupie, jak również obiekty i instalacje dźwiękowe na temat pracy, współpracy, współistnienia i ekologii percepcji. W swoich performansach i instalacjach często pracuje z przedmiotami w sposób przestrzenny i site-specific, tworząc dźwiękowe przestrzenie poprzez oparte na ruchu i działaniu materialne dźwięki i odgłosy. Zarówno w swojej pracy artystycznej, jak i w badaniach naukowych koncentruje się na praktykach kompozytorów-performerów, na epistemologiach dźwiękowych w performatywnej sztuce dźwięku/performance'ach dźwiękowych z rzeczami oraz na słyszalnym współistnieniu istot ludzkich i ich nie-ludzkiego środowiska. W swojej 16-letniej karierze artystycznej prezentowała swoje prace na licznych festiwalach performance i wydarzeniach sound art w całej Europie, w Ameryce Północnej i Aotearoa w Nowej Zelandii. W 2017 roku była artist-in-residence of the year w Goethe-Institute w Wellington/NZ, tej wiosny otrzymała stypendium robocze w Studio for Electroacoustic Music w Akademie der Künste Berlin.
http://janine-eisenaecher.de/

Julia Cremers studiowała sztukę audiowizualną w Akademii Gerrita Rietvelda w Holandii, ukończyła studia magisterskie w Norwegii, a obecnie mieszka w Berlinie. Interesując się konstruowanym rozumieniem naszych kulturowych tożsamości i otaczającego świata, Julia obserwuje specyficzne sposoby działania życia w (re)konstruowanych środowiskach. Obiekty dziedzictwa kulturowego, miejsca interesujące turystycznie i miejsca pamięci są traktowane jako rodzaj scenografii; zarówno dla wyobraźni, jak i dla performansów i instalacji audiowizualnych Julii.
https://juliacremers.com/

JD Zazie to eksperymentalna DJ, avant-turntablistka, artystka dźwiękowa i kuratorka mieszkająca w Berlinie. Wywodząca się ze środowiska DJ-skiego i radiofonicznego JD Zazie bada różne podejścia do manipulacji utrwalonego dźwięku w czasie rzeczywistym. W swojej pracy redefiniuje działania DJ-skie i elektroakustyczne. Występując solo, w małych grupach i dużych zespołach, pracuje w obszarze, który nieustannie rozciąga granice tego, co można zdefiniować jako miksowanie DJ-skie, wolną improwizację i muzykę komponowaną. Jest członkinią Reanimation Orchestra, gra regularnie solo i w duetach z Heidrun Schramm i z Henrikiem Munkeby Nørstebø.
https://jdzazie.tumblr.com


ANIMA MUNDI is an international project based on cooperation and exchange of experience in the field of sound art, addressing issues of ecology and sustainability. Galleries, studios and art. academies from Germany, Ireland and Poland have been invited to collaborate.

The specificity of sound-based art lies in its strong connection to the environment. Acoustic realisations require space. As the artists very often perform recordings and field activities in nature, urban tissue or architecture, their relational character becomes more important. The predominant themes are the relationship between humans and their surroundings - both human interaction, the shaping of shared space and care for nature. Sound sensitivity becomes the starting point for a deeper understanding of our coexistence.

The first meeting will feature artists from two Berlin galleries, Errant Sound and Liebig12, which specialise in sound art.

Errant Sound has been dedicated to experimental work in sound related arts, including installation, performance, fieldwork, voice, radio and spatial practices. Through exhibitions, presentations, events, residencies and workshops, Errant Sound emphasizes an engagement with process and dialogue, encouraging a dynamic and diverse approach to the sound arts. As a project space, it also intends to foster social and public activities, contributing to the creative scene in Berlin and its artistic communities. However, it defines itself as a sound art gallery – not a concert space.

Born in 2011 somewhere in the core of Berlin Friedrichshain, Liebig12 is an Atelier & community oriented_initiative run by Allegra Solitude in collaboration with numerous and diverse local and international Actors. Inspired by empirical approaches, Liebig12 acts as a cross disciplinary laboratory encouraging the exchange between artists, curators, re#searchers, cultural activists & flaneurs. A work in progress Wunderkammer within a private & public identity, individual & collective, interacting with_in its surrounding social-urban context.


Exhibition

Janine Eisenächer, Sonic Relationscapes

In her first solo exhibition, performance and sound artist Janine Eisenächer presents two works that both explore in different ways the manifold co-existential relations and entanglements between us as human beings and the non-human things that surround us. While focusing on all present sonic materialities at play, the artist investigates in particular how we relate to our environment through sound and listening. Inspired by Erin Manning's term 'relationscape', Eisenächer underlines the relevance of our movements – physical, emotional and mental - and actions in this collaborative process, that are always expressions of existing and new relations coming into being.

In the 4-channel sound installation MOVING through/with SOUND. Pt. 1: Cycling (2022), the artist invites the listener to dive into the soundscape of her cycling the Apulian mountains of the Gargano. Here, the specific interplay between Eisenächer's movements, her bicycle, the temperature and the wind, the course of the track, the landscape and the different types of concrete become audible as one multi-sensing, multi-sounding body.

With Sounding Things (2022), a site-specific sound installation developed for Terminal 08, Eisenächer invites the visitor to wander through a landscape with things based on sound-practical actions she did with them in the space. The recorded sounds of those actions are made audible in a 4-channel sound installation that activates and opens up the space to listening and imagining of what might have happened there.


Performances

Janine Eisenächer, Doing sounds with things #1
In her research performance-series Doing sounds with things, Janine Eisenächer explores the possibilities of co-existence and co-creation, of “being-with“ (Donna Haraway) things through sound, sight and touch. She understands the present things not as functional objects but as things and matter we live-with and listen-with, that have their own agency and presence, their specific material qualities, stories and resistances. In Doing sounds with things #1, the artist engages in real encounters with these things in a care-taking and maybe even conflicting manner. The performance is a live situation of co-llaborating and community-building by carrying out sonic-spatial practices with them. In experimentally and playfully creating sonic “string figures“ (Haraway), Eisenächer underlines the generally multi- and inter-sensual and -sensory processes of human (inter-)action and perception, including one's desires and imaginations, and particularly highlights the relevance of sonic-tactile and listening practices, experiences and knowledges in art and everyday life for our world-making.

Julia Cremers, Our Nature
The audiovisual performance Our Nature, shows scenes of historically significant places in Greece, Bulgaria, Romania and Poland. Stripped from any narration that could contextualise the relevance of the shown landmarks, the images underwrite the idea of ruin and loss. The main character, dressed in an aged military costume, partially adds to this catastrophic feeling. Yet, from the perspective of the present, she is clearly searching for meaning. 

JD Zazie, Memory Loss
Memory Loss
to muzyczna fantazja na temat tego, jak rozpad przechowywanych danych wpływa na codzienne doświadczenie. Stworzona na bazie własnych nagrań elektromagnetycznych dźwięków HD, uszkodzonych danych audio i nagrań terenowych. Praca ta jest refleksją nad tym, jak sam proces gromadzenia i przechowywania informacji zawiera w sobie ideę utraty.


Janine Eisenächer (*1983) is a German performance and sound artist, curator, researcher and climate activist, based in Berlin. She creates solo, duo and group performances as well as object and sound installations on the subjects of work, collaboration, coexistence and ecologies of perception. In her performances and installations she often works with things in a spatial and site-specific way and creates sonic spaces through movement- and action-based material sounds and noises. The current focus in both her artistic work and research lies on composer-performers' practices, on sonic epistemologies in performative sound art/ sound performances with things, and on hearing coexistence between human beings and their non-human environment. In her 16-year career as an artist, she has presented her work in numerous performance festivals and sound art events across Europe, in North America and Aotearoa New Zealand. In 2017, she was artist-in-residence of the year at the Goethe-Institute in Wellington/NZ, this spring she received a working stipend at the Studio for Electroacoustic Music at the Akademie der Künste Berlin.
http://janine-eisenaecher.de/

Julia Cremers studied Audio-Visual Art at the Gerrit Rietveld Academy in the Netherlands, completed a Master of Fine Art in Norway and currently lives in Berlin, Germany. Interested in the constructed understanding of our cultural identities and the surrounding world, Julia’s work observes specific ways life is able to act within (re)constructed environments. Cultural heritage sites, places of touristic interest and memorials are addressed as a kind of scenography; for the imagination as well as for Julia’s performances and audiovisual installations.
https://juliacremers.com/

JD Zazie is an experimental DJ, avant-turntablist, sound artist and curator based in Berlin.
Coming from a DJ and a radiophonic background JD Zazie has explored different approaches to real-time manipulation of fixed recorded sound. In her work she redefines DJ and electroacoustic activities. As a solo performer, in small groups, and in large ensembles, she works in an area which is constantly stretching the borders of what could be defined as DJ mixing, free improvisation and composed music. 
She is a member of Reanimation Orchestra, plays regularly solo and duos with Heidrun Schramm and with Henrik Munkeby Nørstebø.
https://jdzazie.tumblr.com


wróć